+48 22 100 35 16

NR ID EPU: 2443

warszawa.andryszczyk@komornik.pl

Dłużnik to osoba (fizyczna, prawna lub inna wymieniona w art. 33¹ kc) przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zgodnie z treścią tytułu wykonawczego oraz wnioskiem wierzyciela.

Celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie w drodze przymusowej roszczenia wierzyciela skonkretyzowanego w tytule wykonawczym, z majątku dłużnika i to niezależnie od jego woli.

Komornik jest obowiązany, na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby wyegzekwować świadczenie określone w tytule wykonawczym. Zgodnie z dyspozycją art. 804 kpc KOMORNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO BADANIA ZASADNOŚCI I WYMAGALNOŚCI obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

DŁUŻNIK ma obowiązek informowania komornika o KAŻDORAZOWEJ ZMIANIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, POD RYGOREM NAŁOŻENIA GRZYWNY. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze SKUTKIEM DORĘCZENIA.

Ponadto zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego DŁUŻNIK PONOSI KOSZTY EGZEKUCJI, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. DŁUŻNIK, który powziął informację o toczącej się egzekucji (np. od pracownika banku, pracodawcy), powinien JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ KOMORNIKA. OBOWIĄZAKIEM DŁUŻNIKA jest przede wszystkim SPEŁNIENIE W CAŁOŚCI OKREŚLONEGO ŚWIADCZENIA.

Nr Konta:

PKO B.P. SA.
04 1020 1026 0000 1202 0289 6405

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych powinien uiścić należność egzekwowaną wraz z kosztami egzekucyjnymi na rachunek bankowy komornika:

Dokumenty dla Dłużnika

Dla Państwa wygody udostępniamy wypełniony druk wpłaty, który można pobrać tutaj:

Druk Wpłaty w formacie PDF

Oświadczenie dłużnika do pracodawcy 

Dyspozycja realizacji zajęcia z rachunku bankowego