+48 22 100 35 16

NR ID EPU: 2443

warszawa.andryszczyk@komornik.pl

Dokumenty dla Wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wojciech Andryszczyk

informuje, iż w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeks postępowania cywilnego. Przedmiotowe dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego (listem poleconym). W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z kancelarią (osobiście lub telefonicznie).